MAZOWIECKIE: Projekt “Postaw na aktywność, postaw na włączenie”

Projekt „Postaw na aktywność, postaw na włączenie”

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest skierowany do 50 niepracujących osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych w woj. mazowieckiem, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.3.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa).

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu przez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, określonych na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego z uczestników projektu.

Na działania Projektu składają się usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w tym:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla 50 osób
  • Trening kompetencji psychospołecznych: warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne dla 50 osób
  • Poradnictwo i terapia rodzinna dla 10 osób
  • Pośrednictwo pracy dla 50 osób
  • Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji dla 40 osób
  • Staże dla 40 osób

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1.09.2021r. do 31.03.2023r.
Biuro projektu znajduje się w Warszawie (ul. Wólczyńska 69 lok. 128)

Informacje o projekcie (jego założeniach, kryteriach rekrutacyjnych, itp.) można uzyskać w biurze projektu, na stronie internetowej Beneficjenta www.ictszkolenia.pl, za pośrednictwem infolinii pod nr 531 074 935 lub mailowo: biuro@ictszkolenia.pl

Wartość projektu: 934.028,50 zł

Wartość dofinasowania z UE: 747.222,80 zł 

Dokumenty zgłoszeniowe

Content | Menu | Access panel