MAZOWIECKIE: “Obierz kierunek na zatrudnienie”

Projekt pt. Obierz kierunek na zatrudnienie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 100 osób (60 Kobiet, 40 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia (w tym 70 biernych zawodowo i 30 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w rozumieniu KC w woj. mazowieckim (w tym min. 40 osób zamieszkałych miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze) w drodze wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o IPD, w terminie 1.12.2020- 31.12.2022.r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego
Biuro projektu znajduje się w Warszawie (ul. Wólczyńska 69 lok. 128)

Informacje o projekcie (jego założeniach, kryteriach rekrutacyjnych, itp.) można uzyskać w biurze projektu, na stronie internetowej Beneficjenta www.ict.szkolenia.pl, za pośrednictwem infolinii pod nr 531 074 935 lub mailowo: biuro@ictszkolenia.pl

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego (zamieszkałych w woj. mazowieckim zgodnie z KC) biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER, w tym:

 • 60 kobiet, 40 mężczyzn
 • 30 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, 70 biernych zawodowo
 • min 12 osoby długotrwale bezrobotne
 • min 40 osób (25 Kobiet, 15 Mężczyzn) z miast tracących funkcje społeczno- gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Kim jest osoba należąca kategorii NEET?

To osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Jest osobą młodą, w wieku 18-29 lat
 • Nie pracuje – jest osobą bierną zawodową lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Osobą bierną zawodowo są osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo.

Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy to osoba, która nie pracuje, jest gotowa do podjęcia pracy, aktywnie szuka pracy, jest niezarejestrowana w PUP.

 • Nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

(rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki (Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce; 2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy.

 • Nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
 • Nie brała udziału w formie aktywizacji proponowanej niniejszym projektem finansowanej ze środków publicznych w  okresie ostatnich 4 tygodni
 • Nie przynależy do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER

Do grupy tej należą:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Pierwszeństwo udziału w projekcie przewidziane jest dla osób spełniających poniższe warunki:

 • mających miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w mieście tracącym funkcje społeczno- gospodarcze, tj.:
 • Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc – 5 pkt.
 • mających niskie wykształcenie:
 • ISCED 3 – 1 pkt.
 • ISCED 2 – 3 pkt.
 • ISCED 0-1 – 4 pkt.
 • z niepełnosprawnościami
 • W stopniu lekkim – 1 pkt.
 • W stopniu umiarkowanym – 2 pkt.
 • W stopniu znacznym – 3 pkt.
 • mających miejsce zamieszkania w powiecie o stopie bezrobocia przekraczającą średnią dla woj. mazowieckiego
 • miński, mławski, sokołowski – 2 pkt
 • nowodworski, węgrowski, m. Płock, – 3 pkt
 • białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, legionowski, ostrowski, przasnyski, wołomiński, m. Ostrołęka – 4 pkt.
 • kozienicki, lipski, ostrołęcki, płocki, płoński, pułtuski, zwoleński, żyrardowski, m. Radom – 5 pkt.
 • gostyniński, makowski, przysuski, siedlecki, sierpecki, szydłowiecki, żuromiński – 6 pkt.
 • dla osób długotrwale pozostających bez pracy:
 • 6 – 12 miesięcy – 2 pkt
 • powyżej 12 miesięcy – 4 pkt
 • mających miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich (kat. 3 DEGURBY) – 2 pkt.
 • bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt.
 • opiekujących się dzieckiem lub osobą zależną – 1 pkt.

Formy wsparcia w ramach projektu

Działania projektu obejmą indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem IPD, oraz szkolenie lub staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem podjęcia przez niego zatrudnienia

Zadania obligatoryjnie dla każdego Uczestnika/czki Projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 4 godz./osoba.
 2. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 2 godz./ osoba
 3. Zadania fakultatywne:
 4. Szkolenie zawodowe

Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy; będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w zawodach poszukiwanych przez pracodawców z woj. mazowieckiego lub z powiatu z którego pochodzi Uczestnik lub w którym planuje podjąć zatrudnienie. Zakres , wymiar godzinowy, program i harmonogram szkolenia będzie dostosowany do rodzaju i celu szkolenia, potrzeb i możliwości Uczestnika. Średnio przewidziane jest 64 godz. szkolenia.

Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w jednej z form wsparcia: szkoleniu lub stażu

 1. 3 miesięczny staż zawodowy zgodny z tematyką ukończonych szkoleń lub zgodny z posiadanymi przez Uczestnika/czkę kwalifikacjami lub kompetencjami, realizowany zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w jednej z form wsparcia: szkoleniu lub stażu.

 1. Inne wynikające z zidentyfikowanych potrzeb (np. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy).
 2. W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:
 1. Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie
 2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/ osobą zależną
 3. Podczas szkolenia dodatkowo: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, catering kawowy i/lub obiadowy, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW
 4. Podczas stażu dodatkowo: stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

Wartość Projektu: 1.228.000,00 zł

Wartość dofinasowania z UE: 1.034.958,40 zł

Content | Menu | Access panel