SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/8.2.1/Łódź2/IPD/DZ

W związku z realizacją projektu Zatrudnienie zawsze w cenie – program aktywizacji zawodowej osób wieku 50 lat i więcej  (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Poradnictwa zawodowego

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku i ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dokonanie wyboru wykonawcy usługi.

Formularz ofertowy z załącznikami:

Content | Menu | Access panel