"Szkoła kompetencji komputerowych" nr projektu RPPM.05.05.00-22-0063/16

Adres firmy/ instytucji; 

ICT Artur Olesiński

Ul. Bieniewicka 53

05-870 Błonie

Adres strony internetowej; 

http://www.ictszkolenia.pl/

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu; 

Artur Olesiński Tel: 531 074 935

Agata Olesińska Tel: 509 566 316

e-mail: projekty@ictszkolenia.p

Od kiedy będzie udzielane wsparcie (daty rekrutacji); 

Rekrutacja do udziału w Projekcie jest prowadzona w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2018 r.

Grupa docelowa - Dla kogo będzie przeznaczone wsparcie; 

Projekt skierowany jest do 570 osób (w tym 314 Kobiet i 256 Mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (tj. w wieku powyżej 25 roku życia), zamieszkałych (zgodnie z KC) w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji komputerowych.

Co najmniej 60% uczestników projektu stanowić będą (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Co najmniej połowę Uczestników Projektu stanowić będą (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Punkty pierwszeństwa udziału w projekcie otrzymają osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa:

  • z niepełnosprawnościami
  • zamieszkujące obszary wiejskie
  • po 50 roku życia

Data realizacji projektu; 

Opis wsparcia.

W Projekcie zaplanowano szkolenia komputerowe realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych każdego uczestnika projektu.

Zrealizowanych zostanie 38 szkoleń po 152 godziny każde (38 grup x 15 osób w grupie) w następujących terminach:

GR 1-10: 11.2017-03.2018

GR 11-12: 12.2017-04.2018

GR 13-14: 01-05.2018

GR 15-16: 02-06.2018

GR 17-18: 03-07.2018

GR 19-20: 04-08.2018

GR 21-22: 05-09.2018

GR 23-24: 06-10.2018

GR 25-26: 07-11.2018

GR 27-28: 08-12.2018

GR 29-30: 09.2018- 01.2019 

GR 31-32: 10.2018- 02.2019

GR 33-34: 11.2018- 03.2019

GR 35-36: 12.2018- 04.2019 

GR 37-38: 01-05.2019

Każde szkolenie będzie trwać max. 5 m-cy przy założeniu trybu 2x 4godz./tyg. Możliwa jest zmiana trybu zajęć - podział godzin na sesje będzie odbywał się zgodnie z preferencjami Uczestników szkolenia (np. 3 dni x 4 godz., np. 2 dni x 6 godz., itp.)

Szkolenia prowadzone będą zgodnie z Ramowym programem szkolenia, zgodnym z sylabusem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, potrzebnym do certyfikacji ECDL Profile:

(1) Podstawy pracy z komputerem: min. Przeglądanie Internetu; Informacje uzyskane z Internetu; Pojęcia związane z komunikacją.

(2) Podstawy pracy w sieci: Efekty pracy, Zarządzanie plikami, Sieci, Pulpit, ikony, ustawienia.

(3) Przetwarzanie tekstów: Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków.

(4) IT Security: Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi.

(5) Arkusze kalkulacyjne: Użycie aplikacji, Tworzenie dokumentu, Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie, Formatowanie arkusza.

(6) Computational Thinking

Program szkolenia będzie prowadził do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych A lub A+B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Szkolenia będą miały formę wykładowo-warsztatową.

Szkolenia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez centrum egzaminacyjne ECDL.

Uczestnicy otrzymają świadczenia przewidziane w Projekcie, tj.:

  • materiały dydaktyczne (podręcznik),
  • materiały piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis),
  • catering kawowy podczas zajęć,
  • refundację kosztów dojazdu (wyłącznie dla osób bez zatrudnienia).

 Harmonogramy zajęć: