Projekt „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości”

Strona projektu https://nowekwalifikacje.projektyefs.pl/

Uczestnicy projektu - Beneficjenci ostateczni

 1. Grupę docelową projektu stanowi 136 osób (75 kobiet i 61 mężczyzn) zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie woj. lubelskiego w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 26 osób bezrobotnych (łącznie z 14 osobami długotrwale bezrobotnymi), 110 biernych zawodowo i 41 osób z niepełnosprawnościami. Z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego z Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1.
 2. Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zgodnie z założeniami projektu za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę, w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • i która nie brała udziału w obu tego typu formach aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

III. Warunki udziału w projekcie i kryteria rekrutacji

 1. Udział w Projekcie może wziąć osoba fizyczna, która zgłosi swój udział w sposób przewidziany Regulaminem i spełnia poniższe kryteria rekrutacyjne:
 • Płeć (75 kobiet, 61 mężczyzn)
 • Wiek: 18-29 lat
 • Miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie lubelskim
 • Brak zatrudnienia (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy)
 • Przynależność do osób z kategorii NEET (zgodnie z definicją zawartą w Paragrafie II, pkt. 2)
 1. Pierwszeństwo udziału w projekcie będzie powiązane z: czynnikami uznawanymi za zwiększające ryzyko przynależności do grupy NEET oraz czynnikami utrudniającymi inkluzję zawodową

Punkty za spełnienie kryterium pierwszeństwa:

 • niepełnosprawność – 1 pkt
 • bezrobocie rodziców – 1 pkt
 • rozwód rodziców – 1 pkt
 • niskie wykształcenie - 1 pkt
 • niskie wykształcenie rodziców – 1 pkt
 • uprzednia karalność – 1 pkt (z zastrzeżeniem warunku dotyczącego Poddziałania 1.3.1 POWER)
 • trudna sytuacja społeczna – 1 pkt
 • wczesne rodzicielstwo – 1 pkt (z zastrzeżeniem warunku dotyczącego Poddziałania 1.3.1 POWER)
 • miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 1 pkt
 • miejsce zamieszkania w powiecie o niskiej stopie bezrobocia (poniżej średniej dla woj. lubelskiego) – 1 pkt
 • brak doświadczenia zawodowego – 1 pkt
 • brak kwalifikacji zawodowych – 1 pkt
 1. Kryteria dodatkowe (weryfikowane na podstawie oświadczenia):
 • motywacja do udziału w projekcie i do podjęcia zatrudnienia
 • adekwatność wsparcia projektowego do potrzeb oraz stanu zdrowia Uczestnika/czki projektu.

V. Formy wsparcia

Oferowane formy wsparcia w projekcie:

 1. Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego  IPD (3 godz./osoba) - w jej zakresie znajduje się:
 • diagnoza potrzeb w ramach: określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych analizę predyspozycji zawodowych, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, rynek pracy i warsztat edukacyjny (sytuacja na rynku pracy, wymagania pracodawców, ocena kwalifikacji w tym kontekście), warsztat samopoznania (analiza słabych i mocnych stron),ocena zawodowa (zainteresowania, cele, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie, uzdolnienia, czynniki społeczne i ekonomiczne)
 • sporządzenie Indywidulanego Programu Działania opis obecnej sytuacji Uczestnika, zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez zatrudnienia, opis działań koniecznych do podjęcia, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, terminy ich podjęcia).
 1. Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla 136 osób prowadzące do zdobycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych lub uprawnień zawodowych zgodnie z potrzebami Uczestników projektu i pracodawców na lokalnym rynku w zawodach:

 • Kucharz – 240 godz. dla 1 grup x 17 osób
 • Opiekun osoby starszej – 150 godz.  dla 1 grupy x 17 osób
 • Spawacz metodą MAG ( 156 godz.) /MIG (156 godz.) /TIG ( 136 godz.) - dla 3 grup x 17 osób- jedna metoda do wyboru

W ramach szkoleń Uczestnicy otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • refundację kosztów dojazdu dla 102 Uczestników Projektu,
 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
 • catering,
 • badania lekarskie,
 • egzamin i certyfikat poświadczający nabycie uprawnień zawodowych.
 1. Staże zawodowe (3 miesiące)

Staże zawodowe dla 109 osób

Kwalifikacja Uczestnika  na staż nastąpi na podstawie IPD oraz wyniku egzaminu kończącego szkolenie zawodowe; pierwszeństwo dla osób bez doświadczenia zawodowego.

Osoby zakwalifikowane na staż będą miały zapewnione:

 • badania lekarskie,
 • stypendium stażowe,

Pośrednictwo pracy (6 godz./osoba)

Harmonogramy zajęć:
Gr 1 Przedstawiciel handlowy
Gr 2 Przedstawiciel handlowy