Dolnyśląsk logotypy

Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Z nami to nie jest wielkie wyzwanie!

Harmonogram gr 1 Sala nr 12, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 2 Sala nr 12, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 3 Sala nr 12, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 4 Sala ul. Wojska Polskiego 18a, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 5 Sala ul. Wojska Polskiego 18a, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 6 Sala ul. Wojska Polskiego 18a, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 2 Świetlica Ludowa, Łękanów 69; Łękanów 56-215

Harmonogram gr 1 Świetlica Ludowa, 56-215 Głobice 4756-215 Głobice 47

Grupę docelową stanowi 375 osób (w tym 200K i 175M), w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu KC) w woj. dolnośląskim w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, ząbkowickim zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych i potwierdzenia ich certyfikatem ECDL Profile (poziom A+B wg ramy DIGCOMP).

60% UP będzie legitymować się niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3 włącznie)- 225 os.

60% UP będzie pochodzić z obszarów wiejskich (kategoria 3 klasyfikacji DEGURBA, kod 03 wg zał. do Rozp. Wykon. Komisji NR 215/2014 z 7.3.2014)- 225 os.

Pierwszeństwo udziału będą mieć osoby:

(a) niepełnosprawne (udział min. 5% UP)- min. 19 os.,

(b) zam. na obszarach wiejskich.

(c) bez zatrudnienia (bezrobotne, w tym długotrwale, oraz bierne zawodowo),

(d) nie mogące samodzielnie sfinansować szkolenia (korzystają z OPS, są bezrobotne bez pr. do zasiłku itp.)

Pozostałe kryteria rekrutacji:

(-) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci podniesienia kompetencji komp. i potwierdzenia ich certyfikatem ECDL Profile (poziom A+B wg ramy DIGCOMP)/ ośw.

(-) motywacja do udziału w projekcie, zasadność wzięcia udziału w projekcie (brak kompetencji komp. na poziomie A+B wg DIGCOMP i brak certyfikacji ECDL Profile), diagnoza potrzeb szkol. pod kątem ich stanu wiedzy wskazująca na zasadność i konieczność objęcia wsparciem/rozmowa ze Spec. ds. rekrutacji

Uczestnikami Projektu nie powinny być osoby, które uczestniczyły w tego rodzaju wsparciu w PO KL w okresie ostatnich 3 lat.

Wskaźnik produktu

kobiety

mężczyźni

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

200

175

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby

125

100

Liczba osób zam. w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, ząbkowickim

200

175

Liczba osób zam. na obszarach wiejskich objętych szkoleniami komputerowymi w ramach projektu

125

100

Wskaźniki rezultatu

kobiety

mężczyźni

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

113

90

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

180

158

UP wezmą udział w szkoleniach wg programu:

(1) Podstawy pracy z komp.: Przeglądanie Internetu; Informacje uzyskane z Internetu; Pojęcia zw z komunikacją.

(2) Podstawy pracy w sieci: Efekty pracy, Zarządzanie plikami, Sieci, Pulpit, ikony, ustawienia.

(3) Przetwarzanie tekstów: Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków.

(4) IT Security: Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi.

(5) Arkusze kalkulacyjne: Użycie aplikacji, Tworzenie dokumentu, Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza.

(6) Computational Thinking.

Program wg sylabusa PTI.

Od UP wymagana 80% frekwencja.

Każdy UP przystąpi do egzaminu.

Zostanie zrealizowanych 25 szkoleń, każde po 150 godz.; zajęcia do 12 godz./tygodniowo (3 dni x 4 godz.; 2 dni x 6 godz.; 1 dzień x 8 godz.) w weekendy lub dni robocze (wg preferencji UP).

1 grupa= 15 osób.

1 godzina szkoleniowa = 45 minut

Wsparcie dodatkowe dla UP:

(-) refundacja kosztów dojazdu dla 19 osób z niepełnosprawnościami: 18 zł dziennie

(-) materiały piśmiennicze (teczka, długopis, notes)

(-) materiały dydaktyczne (podręcznik i pendrive)

Stawka za godzinę (trener + sala + catering kawowy) 130 zł- 150 zł

Wymagania dot. trenerów:

Spełnia następujące wymagania (łącznie):

  • posiada wykształcenie wyższe/zawodowe informatyczne lub certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uprawnienia egzaminatora ECDL  ADVANCED;
  • przeprowadziła co najmniej 2000 godzin dydaktycznych szkoleń komputerowych z obszaru IT – (1 godzina dydaktyczna = 45 minut);
  • posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów w obszarze kompetencji cyfrowych;
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu krótkich form szkoleniowych – szkolenia komputerowe (IT)w szczególności dla osób w wieku powyżej 50 roku życia;
  • posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Uwagi: łączne zaangażowanie zawodowe trenera w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Świetlica Ludowa, Łękanów 69;
Łękanów 56-215