SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/IPD/DZ

W związku z realizacją projektu „Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Poradnictwa zawodowego

Formularz ofertowy znajduje się w załączniku:

Content | Menu | Access panel