Zatrudnienie zawsze w cenie – program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Celem Projektu jest wzrost potencjału zawodowego 65 osób (35 Kobiet i 30 Mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej zamieszkałych w rozumieniu Kc w województwie łódzkim (w tym w 30% mieszkańców miast średnich w tym tracących funkcje społeczno- gospodarcze, a w 60% mieszkańców powiatów o stopie bezrobocia powyżej stopy dla całego woj. łódzkiego), bez zatrudnienia (35 osób biernych zawodowo, 30 osób bezrobotnych), w terminie 01.09.2020- 31.07.2021 r., zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w terminie od 01 września 2020 r do 31 lipca 2021 r.

 1. 35 osób biernych zawodowo
 2. 30 osób bezrobotnych (w tym min. 7 osób długotrwale bezrobotnych
 3. co najmniej 39 osób z niskim wykształceniem
 4. co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami

Nasz Projekt jest dostępny dla Osób z różnym rodzajem Niepełnosprawności:

 1. co najmniej 39 Uczestników stanowić będą osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa, tj: kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński.
 2. co najmniej 20 Uczestników stanowić będą mieszkańcy miast średnich tracących funkcje społeczne, tj: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz.

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WŁ 2014-2020.

Działania projektu obejmują:

 1. Identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 3 godz./osoba.
 2. Pośrednictwo pracy w wymiarze 10 godz./osoba i/lub poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz./osoba.
 3. Szkolenia zawodowe (w wymiarze średnio 120 godz.) zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

Co najmniej 20-stu Uczestników weźmie udział w szkoleniu w zawodzie Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej lub Asystent osobisty lub Asystent osoby z niepełnosprawnościami.

 1. 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką ukończonych szkoleń. 

Oferujemy wsparcie dodatkowe:

 • stypendium szkoleniowe dla wszystkich 65 Uczestników
 • stypendium stażowe dla wszystkich 65 Uczestników
 • refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenie dla 40 Uczestników
 • refundację kosztów dojazdu na staż dla wszystkich 65 Uczestników
 • refundację kosztów opieki dla 6 Uczestników podczas szkolenia i stażu

Kontakt do nas:
ICT Artur Olesiński
tel. 531 074 935
e-mail: biuro@ictszkolenia.pl

Content | Menu | Access panel