SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/IPD/DZ

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi:

  1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Poradnictwa zawodowego

    Formularz ofertowy znajduje się w załączniku:

Content | Menu | Access panel