„Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM”

Okres realizacji projektu od: 2020-01-01 do: 2021-03-31

W projekcie weźmie udział 56 osób (26 Kobiet, 30 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. mazowieckim, z grup:

 • osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,
 • ubodzy pracujący (osoby których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody, z wyłączeniem transferów socjalnych, przypadających na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu);
 • z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. (do grupy (…) należą: 1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 5) matki przebywające w domach samotnej matki, 6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Co najmniej 20% będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) – min. 12, a 30% – min. 18- mieszkańcy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc.
Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 w RPO.

Wsparcie oferowane Uczestnikom ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej i opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (opracowanie IPD) i pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe i zostanie dostosowane do potrzeb Uczestników. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb Uczestników zgodnie z opracowanym dla nich IPD. Każdy Uczestnik weźmie udział w co najmniej jednej form wsparcia- szkoleniu i/lub stażu.

Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa- 2-4.2020 I edycja – 28 Uczestników i 4-6.2020 II edycja- 28 Uczestników

Działania projektu: Zadania:

 1. Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania realizowane zgodnie ze standardem wskazanym w Ustawie z 20.4.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach r. pracy przez podmiot z wpisem do KRAZ.
  Zadanie obowiązkowe, 56 Uczestników x 4h (I edycja 28 UP 4-5.2020, II edycja 28 Uczestników 7-8.2020); zajęcia indywidualne.
 2. Pośrednictwo pracy (dostępne przez cały czas uczestniczenia w Projekcie, na każdym etapie realizacji IPD) i / lub poradnictwo zawodowe realizowane zgodnie ze standardem wskazanym w Ustawie z 20.4.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmiot z wpisem do KRAZ.
  Zadanie obowiązkowe, pośrednictwo pracy: 56 Uczestników x 10h, poradnictwo zawodowe: 56 Uczestników x 2h. I edycja 28 Uczestników 4-12.2020, II edycja 28 Uczestników 7.2020 -3.2021.
 3. Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, których efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  Zadanie fakultatywne, 56 Uczestników x średnio 120h. Uczestnictwo w zadaniu będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb (IPD). I edycja 28 Uczestników 5-7.2020, II edycja 28 Uczestników 8-10.2020.
  Zadanie nieobowiązkowe, ale przewidziane w budżecie są szkolenia dla wszystkich Uczestników w wymiarze średnio 120 godz.
  (szkolenia otwarte, realizowane przez instytucje szkoleniowe z wpisem do RIS (usługi zlecone) na terenie woj. mazowieckiego, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, tj. prowadzą do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w woj. mazowieckim lub powiecie/powiatach, z których pochodzi dany Uczestnik, lub w którym planuje podjąć zatrudnienie (w oparciu o dane Barometr Zawodów najbardziej aktualny na dzień składania WND lub analizy ofert pracodawców)
 4. Staże realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.3.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu, zgodne z tematyką szkoleń oferowanych na rzecz Uczestników lub posiadanymi przez Uczestników kwalifikacjami lub kompetencjami.
  Zadanie fakultatywne, 56 Uczestników x 3 mce. Uczestnictwo w zadaniu będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb (IPD). I edycja 28 Uczestników 5-12.2020, II edycja 28 Uczestników 8.2020 – 3.2021.

Wsparcie dodatkowe dla Uczestników:
refundacja kosztów dojazdu (zad 1-3, dla 28 Uczestników),
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/os zależną (zad. 3-4, dla 6 Uczestników),
ubezpieczenie (zad. 4),
badania lekarskie (zad. 4),
stypendium szkoleniowe (zad. 3) i stażowe (zad. 4).

Celem Projektu jest wzrost potencjału zawodowego 56 osób (26 Kobiet i 30 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zaliczających się do grup: ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, w tym co najmniej 12 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w woj. mazowieckim, w tym co najmniej 18 osób zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno- gospodarcze, w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej, zdefiniowane w oparciu o IPD, w terminie 1.01.2020-31.03.2021.

Content | Menu | Access panel