Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 65 osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC w woj. łódzkim (w tym 30% mieszkańców miast średnich w tym tracących funkcje społeczno- gospodarcze, a w 60% mieszkańców powiatów o stopie bezrobocia powyżej stopy dla całego woj. łódzkiego), bez zatrudnienia (35 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych), w terminie od 01.01 do 31.12.2020 r. w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w terminie 01 stycznia- 31 grudnia 2020 r.

Grupę docelową projektu stanowi 65 osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w woj. łódzkim, bez zatrudnienia, w tym:

35 Kobiet, 30 Mężczyzn

35 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych

min. 7 osób długotrwale bezrobotnych

min. 4 osoby z niepełnosprawnością

min. 39 osób o niskich kwalifikacjach

min. 39 osób zamieszkałych w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla woj. łódzkiego

min. 20 mieszkańców miast średnich tracących funkcje społeczne

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WŁ 2014-2020.

 1. Działania projektu obejmą:
 1. Identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 3 godz./osoba. Zadanie obowiązkowe dla każdego/ej Uczestnika/czki.
 2. Pośrednictwo pracy w wymiarze 10 godz./osoba

i/lub poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz./osoba.

Zadanie obowiązkowe dla każdego/ej Uczestnika/czki.

 1. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Co najmniej 20-stu Uczestników/czek uzyska kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej/ niesamodzielnej lub asystent osobisty/ asystent osoby z niepełnosprawnościami.

Jest to zadanie nieobowiązkowe – każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział co najmniej w jednej z form wsparcia: szkoleniu i/lub stażu.

Szkolenie przewidziane jest dla każdego Uczestnika/czki, średnio będzie trwać 120 godz.

 1. 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką ukończonych szkoleń, realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Jest to zadanie nieobowiązkowe – każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział co najmniej w jednej z form wsparcia: szkoleniu i/lub stażu.

Staże przewidziano dla wszystkich UP.

W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:

 1. Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia dla 40 Uczestników/czek Projektu
 2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/ osoba zależną na szkoleniu i na stażu dla 6 Uczestników/czek Projektu
 3. Ubezpieczenie na stażu
 4. Badanie lekarskie przed szkoleniem dla 20 Uczestników/czek i przed stażem dla 65 Uczestników/czek
 5. Stypendium szkoleniowe
 6. Stypendium stażowe
 7. Zestawy szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
Content | Menu | Access panel