WIELKOPOLSKI INKUBATOR ZATRUDNIENIA

 1. Grupę docelową projektu stanowi 120 osób w wieku 30 lat i więcej bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu KC w woj. wielkopolskim znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
  70 kobiet, 50 mężczyzn
  90 bezrobotnych, 30 biernych zawodowo
  min. 8 osób z niepełnosprawnościami
  min 24 osoby długotrwale bezrobotne
  min 24 osoby w wieku 50 lat i więcej
  min. 80 osób o niskich kwalifikacjach;
  min. 24 osoby to mieszkańcy miast średnich
  (tj. Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wlkp., Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Turek, Wągrowiec, Września, Złotów)
  Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 2. Działania projektu obejmą:
  1) Identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 4 godz./osoba. Zadanie obowiązkowe dla każdego/ej Uczestnika/czki.
  2) Pośrednictwo pracy w wymiarze 5 godz./osoba
  i/lub poradnictwo zawodowe w wymiarze 2 godz./osoba.
  Zadanie obowiązkowe dla każdego/ej Uczestnika/czki.
  3) Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy; będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
  Jest to zadanie nieobowiązkowe- szkolenia w wymiarze średnio 120 godz. przewidziane są dla 70 spośród 120 Uczestników Projektu. Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział co najmniej w jednej z form wsparcia: szkoleniu i/lub stażu.
  4) 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką ukończonych szkoleń lub zgodne z posiadanymi przez Uczestnika/czkę kwalifikacjami lub kompetencjami, realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Jest to zadanie nieobowiązkowe- staże przewidziane są dla 70 spośród 120 Uczestników Projektu. Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział co najmniej w jednej z form wsparcia: szkoleniu i/lub stażu.
 3. W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:
  1) Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne dla 50 Uczestników/czek Projektu
  2) Podczas szkolenia: materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty, środki ochrony, produkty/półprodukty etc., catering kawowy i obiadowy, stypendium szkoleniowe ze składkami ZUS. 50 Uczestników/czek otrzyma refundację kosztów dojazdu; 4 Uczestników/czek otrzyma refundację kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
  3) Podczas stażu: stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS, badania lekarskie; 4 Uczestników/czek uzyska refundację kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną.
 4. Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 120 osób (70 Kobiet, 50 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w woj. wielkopolskim (w tym 24 osoby zamieszkałe w miastach średnich), bez zatrudnienia (90 bezrobotnych i 30 biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 8 osób z niepełnosprawnościami, 24 osoby długotrwale bezrobotne, 24 osoby w wieku 50 lat i więcej, 80 osób o niskich kwalifikacjach) w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie 1.9.2019- 31.10.2020 r.
Content | Menu | Access panel