PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY ZAWODOWEJ”

Uczestnicy Projektu:
Uczestnikami Projektu będzie młodzież NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER ( z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1):
60 osób (35K, 25M) w wieku 18-29 lat, które nie pracują (wyłącznie osoby bierne zawodowo), nie uczą się i nie szkolą się, zamieszkałe w rozumieniu KC w woj. lubuskim, w tym osoby z niepełnosprawnością.
Minimum 20% będą stanowić osoby niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie- ponadgimnazjalne) – tj. min. 12 osób.
Minimum 20% będą stanowić mieszkańcy miast średnich (miasta średnie to: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary) – tj. min. 12 osób.
Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Kryteria rekrutacyjne:

 • Merytoryczne, obowiązkowe
  wiek 18-29 lat (PESEL, potwierdzone oświadczeniem)
  m. zam. w rozumieniu KC w woj. lubuskim (ośw.)
  status NEET (nie pracuje – jest bierny zawodowo, nie kształci się, nie szkoli)
  czyli: osoby młode w wieku 18-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
   nie pracują (tj. są osobami biernymi zawodowo),
   nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki
   nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
  W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni

wyłączenie dotyczy przynależności do grupy docelowej określonej w poddziałaniu 1.3.1 PO WER czyli: Młodzieży z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 • Pierwszeństwa, punktowane
  miejsce zamieszkania w rozumieniu KC w miastach średnich (tj. Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary) 10p.
  niskie kwalifikacje.: wykształcenie ISCED 0-1 8p., ISCED 2 6p., ISCED 3 4p.
  niepełnosprawność: stopień lekki 1p.,umiarkowany 2p., znaczny 3p.(potwierdzone przez orzeczenie lub opinia o stanie zdrowia)
  brak doświadczenia zawodowego 4p.
  opieka nad dzieckiem/ os. zależną 2p.
  miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich (kategoria 3 DEGURBY)1p.
  miejsce zamieszkania w powiatach: międzyrzeckim 6p., strzelecko-drezdeneckim/ krośnieńskim/ żagańskim 5p., nowosolskim 4p., wschowskim 3p., sulęcińskim 2p., zielonogórskim (7,5%)1p .
  uprzednie uczestnictwo w proj. z zakresu włącz. społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 10p.

ZADANIA:

 1. Identyfikacja potrzeb, IPD w wymiarze 6 godz. zegarowych dla Uczestnika (60 UP X 6 godz.); 2 sesje x 3 godz.
  Zadanie zrealizuje podmiot z wpisem do KRAZ.
  30 Uczestników otrzyma w ramach zadania refundacja kosztów dojazdu
 2. Pośrednictwo pracy: 60 UP x średnio 8 godz. zegarowych
  i /lub
  Poradnictwo zawodowe : 60 UP x średnio 4 godz. zegarowe.
  12 sesji x 1 godzina.
  30 Uczestników otrzyma w ramach zadania refundacja kosztów dojazdu.
 3. Poradnictwo psychologiczne: 60 UP x średnio 4 godz. zegarowe. 4 sesji x 1 godzina.
  Każdy Uczestnik odbędzie co najmniej godzinną konsultację z psychologiem; pozostałe godz. do wykorzystania zgodnie z potrzebami (IPD lub potrzeby zgłaszane na bieżąco).
  30 Uczestników otrzyma w ramach refundacja kosztów dojazdu.
 4. Szkolenia realizowane w oparciu o bony szkoleniowe – zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników, zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy.
  Szkolenie zrealizuje instytucja szkoleniowe z wpisem do RIS.
  Zadanie 4 lub 5 (co najmniej jedno z nich) są obowiązkowe dla 60 Uczestników (w tym: 54 os. idą na szkolenie; 54 os. idą na staż).
  Uczestnicy otrzymają w ramach zadania stypendium szkoleniowe (54 os.) oraz refundację kosztów opieki nad osobą zależną (6os.)
 5. 3 m-czne staże, zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz Uczestników lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami
  Uczestnicy otrzymają w ramach zadania stypendium stażowe (54 os.), badania lekarskie (54 os.), refundację kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną (6 os.).
  Zaangażowani będą opiekunowie stażu.
Content | Menu | Access panel